Závazné podmínky a organizační záležitosti akcí pořádaných klubem zaČVUTění


Každý účastník je povinen se seznámit s těmito pravidly a akceptovat je. Jedná se o závazné podmínky účasti na všech akcích, pořádaných klubem zaČVUTění a jejich nedodržování může vést k vyloučení z akce.

Studentská unie ČVUT, zájmový klub zaČVUTění ani jiné osoby podílející se na organizaci akce (dále jen “Pořadatelé”) na sebe neberou zodpovědnost za jakékoliv újmy, ať již majetkové či nemajetkové, které účastníkovi vzniknou během účasti na akci, ani se nezavazují k náhradě takové újmy, ledaže by to vyžadoval zákon. Pořadatelé nenesou zodpovědnost za škody způsobené účastníkem třetí osobě či jiným osobám během průběhu akce.

Účastník se zavazuje, že pokud zaviní škodu některému z Pořadatelů, některého ze subjektů spolupracujících s Pořadateli na pořádání akce nebo jiné třetí osobě, nahradí tuto škodu v její plné výši.

Podáním přihlášky účastník prohlašuje, že je s těmito skutečnostmi obeznámen a akce se účastní výhradně na svou zodpovědnost a vlastní riziko.

Podáním přihlášky účastník prohlašuje, že bude odpovědně dbát pokynů Pořadatelů. Nedbání pokynů Pořadatelů může vést k okamžitému ukončení účasti Účastníka na akci bez finanční náhrady. Jedná se zejména o agresivitu, nedodržování obecně platných společenských pravidel a platných zákonných norem a předpisů, apod.

Pořadatelé si vyhrazují právo na změny a upřesnění těchto pravidel akce, stejně tak i právo na zrušení akce či přeložení na jiný termín. V případě zrušení akce organizátor vrací kurzovní poplatek v plné výši. Všechny tyto změny budou vždy vystaveny na internetových stránkách klubu www.zacvuteni.cz, sociálních sítích klubu a přihlášení účastníci budou informování emailem.

Student po odeslání přihlášky získává 14 denní lhůtu, během které je jeho místo na seznamovacím kurzu rezervováno, během této doby je pro dokončení procesu přihlášení nutné uhradit zálohu. Uhrazením zálohy se stává přihlášený student účastníkem. Pokud během 14 denní lhůty zálohu neuhradí, jeho místo na kurzu nebude rezervováno a Pořadatelé v případě naplnění kurzu nebudou brát na přihlášku studenta zřetel.

Doplatek je vratný do 168 hodin (jeden týden) před začátkem akce, záloha je nevratná. Výjimku tvoří prokázání nakažením infekčním onemocněním vydané méně než 120 h před začátkem akce, v takovém případě může být vrácena i záloha. Tyto skutečnosti budou posuzovány individuálně na základě předložení lékařské zprávy od praktického/ambulantního lékaře.

Správcem poskytnutých osobních údajů je Studentská unie ČVUT (dále jen “Správce”). Správce zpracovává údaje v rozsahu nezbytném pro řádné zajištění služeb poskytovaných v rámci akce účastníkovi. Zároveň si vyhrazuje právo pověřit zpracováním údajů ve stejném rozsahu ostatní Pořadatele, pokud to bude zajištění dané služby vyžadovat. Jiným subjektům se správce zavazuje osobní údaje neposkytovat.

Účastník bere na vědomí, že v průběhu celé akce budou pořizovány audiovizuální záznamy pro účely propagace akce, Pořadatelů a partnerů akce. Účastník zároveň přihlášením souhlasí k využití poskytnuté emailové adresy pro zasílání informací o nadcházejících akcích pořádaných klubem zaČVUTění nebo Studentskou unií ČVUT.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙